Blogroll

Friday, July 11, 2014

Bản đồ Trung quốc qua các thời kỳThời nhà Châu (475 - 221 Trước Công Nguyên)
Theo một số sử thuyết, thời nhà Châu Quảng Đông & Quảng Tây thuộc về Bách Việt 
trong đó có Việt Nam.

Thời nhà Tần (221 - 207 TCN)
Thời Tần Thủy Hoàng, Vạn Lý Trường Thành được xây lên ở phía Bắc Trung Quốc & nhà Tần cũng lấn khá sâu về phía Nam nhưng chưa đụng đến Việt Nam.


Thời nhà Hán 
(206 Trước Công Nguyên - 220 Sau Công Nguyên)
Thời Hai Bà Trưng đánh với Mã Viện, 
nhìn trên bản đồ lúc này nhà Hán chỉ mới chiếm một phần của miền Bắc Việt Nam.
Thời Tam Quốc (220 - 265)
Ngụy - Tào Tháo (hướng Bắc), 
Thục - Lưu Bị (hướng Tây), 
Ngô - Tôn Quyền (hướng Đông). 
Một phần của miền Bắc Việt Nam & Đảo Hải Nam nằm dưới sự đô hộ của Đông Ngô - Tôn Quyền.

Thời Nam Tống (1127 - 1279)
Thời nhà Tống, Việt Nam đã được độc lập.

Thời nhà Nguyên - Mông Cổ (1271 - 1368)
Nhà Trần 3 lần đánh quân Nguyên - Mông Cổ, nhưng theo bản đồ trên thì thời nhà Nguyên biên giới phía Bắc Việt Nam giáp với Trung Quốc có vẻ bị quân Nguyên lấn chiếm.


Thời nhà Minh (1368 - 1644)
Thời nhà Minh miền Bắc Việt Nam lại bị xâm chiếm cho đến khi Lê Lợi đánh quân Minh giành lại chủ quyền Việt Nam.

Thời nhà Thanh (1644 - 1911)
Thời này quân Thanh có một lần đưa 20 vạn Quân sang Việt Nam theo lời cầu của Vua Lê Chiêu Thống nhưng đã bị Vua Quang Trung đánh bại

Bản đồ Trung Quốc hiện nay
(Không phải là cái bản đồ "tham lam" lưỡi bò bao gồm cả Hoàng Sa & Trường Sa ...)