Blogroll

Tuesday, November 4, 2014

Các địa danh Tam Quốc ngày nay


Những ai say mê với các nhân vật, sự kiện Tam Quốc chắc cũng đều từng thắc mắc về các địa điểm đã diễn ra các sự kiện đó thời ấy và bây giờ.
Bản đồ Kinh châu
1. Tên hành chính được lấy theo thời điểm hiện tại, một số địa danh được lấy theo tác phẩm

2. Khu vực Kinh châu thời Tam Quốc bao gồm tất cả tỉnh Hồ Bắc và một phần của các tỉnh lân cận hiện nay, chứ không phải huyện Kinh châu như trong hình vẽ.

3. Khu vực Giang Hạ thời Tam Quốc được chỉ phía nam của sông Trường Giang, bao gồm nhiều địa danh trong tác phẩm.

Bản đồ Sài Tang - Giang Tây

Bản đồ Tân Dã - Lạc Dương - Hứa Xương


Đào Duy Hùng - Sưu tầm